Ars Antiqua

(hudba doby románské a gotické)

Hudební jazyk

 • Hudba je závislá na kultuře, proto nejsme s to pochopit různé druhy exotické hudby
  • Můžeme analyzovat hudbu určité kulturu z pohledu čistě akustického, ale aby jsme jí pochopili (= aby v nás vyvolala zamýšlený estetický vjem) v plné šíři musíme si daný hudební jazyk v jistém smyslu osvojit

Jednohlas

 • Nejtypičtějším produktem této epochy je gregoriánský chorál
  • Jednohlasý liturgický zpěv římské církve
   • V dnešní době často akordicky doprovázený varhany
    • Nicméně harmonizace gregoriánského chorálu je přesto velice obtížný úkol (hudební systém té doby byl daleko jinačí a naše harmonizace má s melodií chorálu společný jen tónový materiál materiál)
  • Největší rozkvět v 6.–9. století
 • Skládá se z melodických útvarů zvaných melisma
  • Gregoriánský zpěv není souhrn mechanicky střežených fixovaných tónů různé výšky, což je důležité pro analýzu různých druhů chorálů

Počátky notopisu

 • Nejstarší notové písmo je tzv. neumatická notace
  • Odvozeno od výrazu neuma, čímž se rozuměli různé smluvené značky
  • Vedle značky pro jednotlivý tón obsahuje i značky pro skupiny dvou a více tónů
   • Podobné značkám pro skupiny tónů je zápis melodických ozdob
 • V kompozice se navazovalo už na existující melodické zárodky
  • Kompozice nebyla svobodným vynalezáním od základu nových útvarů
  • Chorál měl tudíž jisté improvizační prvky
   • Poněvadž dokonalosti už jednou dosaženo bylo, je jen možno čerpat jen z posvátné tradice
   • Středověky posluchač se těšil ze souhry důvěrně známých melodických prvků, tak jako my nalézáme zálibu ve střídání akordů

Tónové řady

 • Hudební prvky byly spojeny ve vyšší jednotu pevným řádem
  • Ten sloužil jako organizační princip hudebních vjemů a určoval funkci melismat i jednotlivých tónů v hudební větě
 • Technickým výrazem tohoto řádu byla soustava tónových řad (tonus, modus)
 • Středověká hudební teorie považovala za konsonantní všechny čisté intervaly

Počátky vícehlasu

Dva pohledy na vznik vícehlasu

  1. Vícehlas organicky navázal na gregoriánský chorál
  • Gregoriánské melodie zůstavají po několik století jistou páteří všech vícehlasích forem
  1. Vícehlas je prvním samostatným projevem evropského ducha v hudbě
  • Vznikl zkřížením lidových a umělých prvků
  • Gregoriánský chorál je ještě výrazem východního pojetí hudby (jímž byla protknuta i antika)
  • K harmonii dospěla pouze evropská kultura

Musica Enchiriadis

 • Nejstarším dokladem vícehlasu je spis Musica enchiriadis
  • Autorem byl francouzský benediktinský mnich Hucbald
   • Huchbaldovo organum je název pro tento prvotní vícehlasí sloh
  • Pochází nejpozději z druhé poloviny 9. století
  • Vícehlasí způsob přednesu je tam označován jako organum nebo diaphonia
  • Nejspíše vícehlas existoval už předtím, protože v traktátu se o něm mluví jako o něčem všeobecně známém
 • První typem vícehlasu je v podstatě dvojhlas, kde je jeden hlas převzat z gregoriánského chorálu (vox principalis) a jemu vytvořen protihlas (vox organalis)
  • Tato technika se později ozančovala jako punctum contra punctum (nota proti notě)
  • Spodním hlasem je zásadně vox organalis
 • Dva druhy
  • Rozdíl založený pouze na intervalovém poměru mezi oběma hlasy
   1. organum přísné
   • Mezi oběma hlasy stejný odstup, buď čisté kvinty (organum in diapente) nebo čisté kvarty (in diatessaron)
    • (Musica Enchirandis)
   1. organum volné
   • Mluv se o něm taky jako o organu straném (laterálním)
   • Vyvinulo se z přísného organa jako kompoziční metoda pro vytvoření protihlasu i u melodií, kde by paralelním pohybem jinak vznikli nepřípustné intervaly
    • Nicméně je možné, že volné organum je dokonce původnější (podobnost bourdonově technice, heterofonie z antiky)
    • (Musica Enchirandis)
   • Ukázka

Micrologus

 • Další významné dílo středověké hudební teorie
 • Autorem je Guido z Arezza (cca 995–1050)
 • Neuznává kvintové organum a dává přednost volnému nad přísným
 • Připouští krom stranného a protipohybu i křížení hlasů (zárodek osamostatňování hlasů)

Musica

 • Od Jeana Cottona
 • Popisuje jak se ve 11. a 12. století různé školy řídí různými zásadami
 • Křížení hlasů už je mnohem obvyklejší
 • Během 11. století obecně docházelo k podstatnějšímu uvolnění závislosti na cantu firmu (dané chorální melodii)
  • Vznikají vyšší formy orgána historicky vázaná na kulturní okruh kláštera Saint Martial blíže Limoges v 1. polovině 12. století
  • Ukázka 1, ukázka 2

Notredamská škola

 • Proud hudební tvorby na kůru pařížské katedrály Notre Dame ve 2. polovině 12. a 13. století

Leónin a Pérotin

 • Dva hlavní představitelé
  • Léonin (Magister Leonius, označován jako optimus organista (výborný skladatel organa))
  • Pérotin (Magister Perotinus, označován jako optimus discantor (výborný skladatel discanta (což byl nejspíš vyvinutější druh organa)))
 • Společným dílem těchto dvou skladatelů je rozsáhlý cyklus vícehlasých liturgických skladeb
  • Leónin ji vytvořil, Pérotin pak od základu přepracoval
   • Opatřil Leóninova orgána třetím nebo i čtvrtým hlasem a spoutal volnější melodiku do rytmicky určitějších obrysů
   • Kvintakord ještě záměrně nepoužívá
   • Můžeme už mluvit třeba o těžkých a lehkých dobách
   • (Pérotin, Magnus Liber)

Vedle organa (resp. discantu) se vytvořili i další dva typy organové skladby

Conductus

 • V jednohlasém slohu se pod tímto jménem rozuměla skladba na rytmizovaný text
 • Vícehlasý conductus je uspořádaný tak, že všechny jeho hlasy postpují ve zhruba stejném rytmu a přednášejí tudíž tyté slabiky textů
 • Jeho podkladem už není melodie převzatá z chorálu, nýbrž melodie vytvořená autorem samým
  • Metoda skladby se tím však nemění, stále vzniká hlas po hlase
  • (Conductus Roma gaudens)

Motetus

 • Základem je opět tenor z gregoriánského repertoáru
 • K tomuto hlasu se přidává i duplum, zvané motetus, a často i triplum (čtyřhlasé motety byly vyjímkou)
  • (jméno motetus měl původně jen jeden hlas, časem se jméno přeneslo na celý sloh)
 • Každý hlas má svůj vlastní text
 • Dosáhl největší obliby v polovině 13. století
 • Časem zdomácněl i ve světské hudbě a pronikly do něho národní jazyky

Světská tvorba

Vícehlasá kantiléna

 • Většinou tanečního charakteru
  • Takže je více rytmická a obecně blíže hudebnímu chápání dnešní doby
  • Např. virelai, chanson, balladée
 • Užívá nejčastěji techniky vícehlasého conductu
  • (Rondeau Amour et ma dame aussi)

Jednohlasá světská hudba

 • I sem už proniká chápání tonality blízké naší době
  • (začátek Man mei longe him lives wene)

Anglický vícehlas

 • Vzhledem k úzkému propojení francouzské a anglické kultury, je anglická hudba už od 12. století jistým průkopníkem nových forem
  • Terciové souzvuky v dvojhlase, vedení hlasů protipohybem atd.
  • (Jesu Cristes milde moder)
  • Jeden z prvních dokladů tzv. gymelu
   • V tom převládají tercie a nemusí jít vždy o tercie paralelní
   • Obecně jsou časem v Anglii tercie nazývány nejlepšími konsonancemi
   • Pokládán za předchůdce tzv. fauxbourdonu, který se vyvinul z anglické odnože discantu

Počátky hudební teorie

 • Teoretikové byli z velké části závislý na zdrojích z antiky zprostředkovanými zejména Boëthiem a Isidorem Sevillským
 • Jejich metafyzické úvahy dávali zřetel spíše na rytmicko-metrické problémy a s tím spojené otázky mensurální notace
 • Zabývali se také otázkami o intervalech a jejich konsonantnosti
  • Vedle čisté primy a oktávy, uznávali za konsonantní jen čistou kvintu (diapente) a kvartu (diatessaron)
   • Uznávali též rozšíření těchto intervalů (kvintdecimu, duodecimu, undecimu)
   • Tato klasifikace byla podmíněna nikolliv libozvučností těchto intervalů, nýbrž na základe matematicko-akustických spekulací
 • Průlom přichází na začátku 13. století, kdy teoretičtí pisatelé (především Jan z Garlandie) zavádí klasifikaci dokonalých a nedokonalých konsonancí
  • Tradiční konsonance zmíněné výše jsou dokonalé
  • Velké a malé tercie a sexty jsou nedokonalé
   • Požadavek je, aby byli vždy vystřídány konsonancemi dokonalými
 • Do praxe také postupně proniká chápání těžkých a lehkých dob a obecně větší komplexity rytmicko-metrických vztahů
 • Musica ficta
  • Také nazývána jako musica ficta
  • Reprodukční praxe při které použijeme půltón, tam kde měl být celý tón a naopak
   • Příležitostné snížení a zvýšení tónu v melodii
   • Zárodky této techniky jsou již v gregoriánském chorálu, kde se užívala k odstranění nepřípustného melodického tritonu