Basic Concepts in Harmony

Stupnice a tónina

 • Strukturu základních tonálních vztahů nejlépe vystihuje toto grafické znázornění
   • (pozn.: evidentně došlo k tiskové chybě, tak jsem to spravil)
  • Vyplývá z něj, že soustava tří harmonických jednotek vytváří ve svých styčných bodech určitá ohniska tóniny
  • Tónika má účast na obou stěžejních bodech tóniny a proto jako jediná působí dojmem harmonického klidu
   • Subdominanta a dominanta jsou potom trojzvuky vratnými, labilními (protože mají účast jen na jednom ze stěžejných bodů tóniny
   • => Tónika je útvar statický, kdežto subdominanta a dominanta jsou útvary kinetickými
  • Tónická kvinta se shoduje dominantní primou, tónická prima se shoduje subdominantní kvintou (T5=D1, T1=S5)
  • Funkce harmonických jednotek: Protikladem subdominanty je dominanta a naopak
   • Tónika jako centrální jednotka je svým vlastním protikladem
  • Tónorod harmonických jednotek: Durová interpretace je protikladem mollové a naopak
  • Tóny harmonických jednotek: Primě odpovídá kvinta
   • Tercie je svým vlastním protikladem
  • Harmonické funkce jednotlivých tónů ve stupnici

Citlivý tón

 • = Tón se silnou tendencí pohybovat se půltónovým krokem k sousednímu tónu
  • V našem systému (s jistými ohnisky) lze takový tón najít pouze v kinetickým harmonických jednotkách
   • Charakter citlivého tónu zvýrazňuje kinetičnost kinetické harmonické jednotky
   • Mezitím, co všechny kinetické tóny mají nějakou vzestupnou nebo klesající tendenci, citlivý tón má jasnou tendenci (proto jej lze nazvat kinetickým tónem determinovaným)
 • V hudební praxi se často zvyšuje 7 tón mollových stupnic, aby jsme dosáhli durové dominanty a citlivého tónu
  • Mollová dominanta je totiž poněku mdlá oproti durové dominantě (způsobeno stoupavou tendencí dominanty, která se tím více oddaluje od ohniska tóniny)
 • => Protože tónorod netónických harmonických jednotek není pro určení tónorodu klíčový, můžeme říct, že daleko výhodnější formou dominantní harmonické jednotky je trojzvuk durový (obsahující ve své tercii citlivý tón) jak v mollových, tak v durových tóninách
  • Dalo by se teoretizovat na základě toho tvrzení a dualistickém paradigmatu hudební teorie, že protikladem citlivého tónu (tercie durové dominanty) je tercie mollové subdominanty
   • Ta by vznikly v durové tónině sníženým šestým stupněm
   • Tento jev je platný (durová subdominanta zní v mollové tónině nepřirozeně), nicméně v praxi (stejně jako odrůdy durových stupnic) má pozdější nástup a obecně není tolik používaná, nemá tak silný estetický dojem jako citlivý tón
    • Tato nesrovnalost se dá vysvětlit klesající tendencí subdominanty (tj. v teoretickém vnímání jsou rovnocenné, ale v komplexnějším pojetí harmonie ne zcela)

Tonální kadence

 • Spojení D a T se nazývá závěrem autentickým a spojení S a T se nazývá závěrem plagálním
 • V praxi je pravidlem čtyřhlas, což vytváří problém (harmonická jednotka má 3 tóny)
  • Trojzvuk ve čtyřhlase se tudíž vyjadřuje zdvojením jednoho z tónů
   • Kdyby vycházela ze schématu zmíněného v první části, mohla by zdvojit c a g, ale taková diskriminace (u D a S lze jeden tón, u tóniky dva) jinak stejných trojzvuků je neúnosná
   • Praxe se potom snaží vyjádřit každou ze tří harmonických jednotek jedinou technikou
    • Basový (nejhlubší) tón celého vícezvuku považuje za tón základní (nositel harmonické funkce)
    • Zdvojuje se tedy hlavně prima harmonické jednotky
     • Jak vychází ze schématu i praxe, tercie nemůže být nikdy zdvojena (ostatně tercie úrčuje tónorod jednotky a už proto se nehodí ke zdvojení dvěma hlasy)
     • Tento postup se tolik nehodí u subdominanty (protože S1 != (T1 || T5))
      • V praxi je však v pořádku, protože obecně byla dominanta (T5=D1) historicky upředňostnována nad subdominantou
       • => Hudební praxe preferuje závěr autentický (kvůli zákonu gradace, maximalizace napětí před uvolnění tónikou) a subdominanta má jisou podřízenou roli
 • => V klasické hudební praxe se vyskytuje tzv. tonální kadence, kde jsou všechny tři jednotky uvedené v jedné souvisloti: S–D–T
  • V rámci harmonických jednotek není jiné sestavení kadence možné, existují však obměny
  • Kadence je nejúspornějším dokonalým vyjádřením tóniny
   • Nejobecnější vyjádření tonální kadence ve čtyřhlasu:
  • Kadence velmi často tvoří páteř celého harmonického průběhu formálních článků skladby (které se dle ní i nejlépe člení)
   • => Tonální kadence je normou klasického harmonického myšlení
 • Spoje v rámci tonální kadence
  • Dominantní: stoupající kvarta/klesající kvinta
  • Subdominantní: klesající kvarta/stoupající kvinta
  • V praxi mluvíme prostě o spojování trozjvuků ve kvintovém poměru
  • Pokud je spoj realizován se společným tónem (tj. tónem, který je zastoupen v obou trojzvucích), jedná se o spoj příbuzných trojzvuků
   • Spoj dvou nepříbuzných trojzvuků (v rámci harmonických jednotek) nelze vytvořit jinak než intervalem velké sekundy
  • Spoj S a D je sám o sobě charakteristický pro určitou tonalitu
   • Lze dokázat jak mechanicky, tak harmonicky (viz kniha)
   • Tím není ohrožena teze tří harmonických jednotek jako elementárními pro tóninu, jelikož tónika se stále vyskytuje v představě
   • => spoj poloviční
    • S–D v poměru velké sekundy

Melodické prvky v harmonické větě

 • V praxi se samozřejmě harmonie vymyká z rámců jednoduchých teoretických kategorií
  • Například se málokdy setkáme s výrazově neutrálním čtyřhlasem jako je ukázaný v předchozí části
  • Proto se v praxi:
   • Místo spojitého vedení hlasů ve strohých vertikálních akordech často dává přednost akordickým rozkladům, figuracím a různě rytmizovaným přiznávkám (a dalším konvenčním prvkům)
   • Užívá často zdvojování a znásobování hlasů (např. v oktávách)
   • => Kombinace těchto dvou způsobů způsobuje, že je často poměrně těžké vypreparovat z notového zápisu harmonické jádro v reálném čtyřhlase
  • Ve všech těchto případech jde o jednoduché střídání tóniky s dominantou po taktech
 • Drobné disonantní tóny chápeme jako pouhý průběžný melodický pohyb, který nevstupuje do harmonické podstaty
  • V praxi (disonantními) melodickými tóny oproti tzv. tónům akordickým
 • Pocit konsonance nastane tehdy, vzbuzuje-li daný akustický podnět toliko jednoduchý harmonický jev, jemuž odpovídá jediná harmonická jednotka
  • => Interval (dvojzvuk) je konsonantní je-li chápán jako složka jediné harmonické jednotky
 • Práce s disonantními útvary
  • Klasický vkus pozoruje disonantní útvary jako něco vyjímečného, a proto vázal jejich použití na splnění určitých podmínek
   • Disonantnímu útvaru předchází příprava
   • Disonantní útvar je uveden v úpravě
   • Jim vyvolané napětí se usmíří rozvedením

Melodické tóny

 • Můžou být buď diatonické (náležící k dané tónině) nebo chromatické (odkudkoliv)
 • Melodické tóny jsou primárně buď na lehké nebo těžké době
  • Nicméně můžou být někdy i na jiných

Střídavý tón

 • Střídá sekundovým krokem akordický tón a pak se do něj zase vrací
 • Nastupuje na lehké době
 • Chápeme jako harmonicky nedeterminované vychýlení hlasu
  • Střídavý tón po dobu svého trvání do jisté míry zastupuje tón akordický
   • Proto je nutné aby nezněl zároveň s ním
    • => Poučka klasické harmonie: Tón ozdobený střídavým tónem nesmí být zdvojen v téže nebo vyšší poloze
     • Zdvojení se toleruje pouze v nižší poloze a to nejspíše když jde o základní tón
 • Netvoří nutně disonantní útvar
 • Rozlišujeme mezi vrchním a spodním střídavým tónem
  • U vrchního volíme malou/velkou sekundu dle tónického materiálu
  • U spodního volíme kategorickyu vždy malou sekundu
 • Např. a nebo fis ve 40 c)
 • Opuštěný střídavý tón
  • Nevrací se na původní akordický tón, ale odskakuje k jinému tónu
   • => Chybí mu rozvedení
  • Vyskytuje se už klasiků u útváru, kdy střídavým tónem vznikl útvar, který by sám o sobě mohl být považován za konsonanci

Průtažný tón (průtah)

 • Protahuje předchozí tón na úkor dalšího
  • Rozvadí se potom sekundovým krokem do toho dalšího akordického tónu
 • Nastupuje těžké době
 • Pokud my chybí přípravný tón (tj. neprotahuje tón ve stejné oktávě), nazývá se volně nastupující
 • Průtah snadno získáme ze střídavého tónu vypustíme-li u pravidelného střídavého tónu akordický tón, který mu předchazí

Průchodný tón (průchod)

 • Vyplňuje stupňovitým (diatonickým nebo chromatickým) postupem mezeru mezi dvěma akordickými tóny
 • Nastupuje na lehké době
 • Jsou-li průchodní tóny obsaženy v souvislých stupnicových chodech (jak tomu v klasické hudbě velmi často bývá), uvažujeme i tóny akordické jako průchodné, jelikož jako vlastní akordické tóny pociťujeme jen krajní (výchozí a cílní) tóny chodu
 • Příklad ve 40 b)

Předjímka (anticipace)

 • Je součástí následujícího akordu, protahuje akordický tón
  • Prostě jako průtah na druhou stranu
 • Nastupuje na lehké době
 • Pokud se nerozvádí do stejného akordického tónu, ale odskakuje k jinému, jedná se o opuštěnou předjímku
 • Dává smysl pouze tehdy, ukazuje-li na akord, který je posluchačem opravdu očekávám

Akordy

 • Samozřejmě můžeme kombinovat i více melodických tónů a v tomto případě vznikají různé vertikální útvary
  • Např. už ve 42 se kvintakord přechodně proměnil na sextakord zavedením svrchního melodického tónu (průtažného nebo střídavého)

Sextakordy

 • Méně uspokojivá forma vyjádření konsonantního než kvintakord (působí méně stabilním dojmem)
 • Pokud má harmonickou funkci
  • Při zdvojování tónu sextakordu je nejlepší řídit se stejnými pravidly jako u kvintakordu, pouze dát správné označení jednotlivým stupňům (např. prima v sextakordu je tónická tercie)
  • Pozor na zdvojení citlivého tónu, pokud je v base

Kvartsextakordy

 • Zavedením melodických tónů na tercii i kvintu akordu vzniká kvartsextakord
  • Riziko, že by se melodický postup mohl jevit jako kvalifikovaný harmonický spoj je zde mnohem větší
  • Problém konsonantnosti kvartsextakordu
   • Na kvartsextakord se nevztahují stejná pravidla jako na kvintakord a sextakord
    • Kvartsextakord byl v předklasické době brán jako disonantní (bez harmonické funkce)
     • Protože kvartový interval mezi basem a některým ze svrchních tónů působí disonantně
      • => Kvarta se nezdvojuje
     • Dnešní chápání je trochy šírší, kvartsextakord považujeme za konsonantní útvar pokud dokáže přesvědčivě a nedvojsmyslně vyjadřovat harmonickou funkci
  • => Pro melodické chápání těchto úvarů (vycházející z klasického vnímání tonality) dělíme kvartsextakordy na následující:
   • Střídavé
   • Průtažné
   • Průchodné
    • Ve čtyřhlase
   • Následné
    • Střídá akord se stejnou funkcí, ale jiným obratem (tj. jeho přípravou je 5 nebo 6 se stejnou harmonickou funkcí)

Vedlejší trojzvuky

 • Dualistický systém (popsaný v Introduction to Harmony) (S,T,D) vyčerpává všechen diatonický materiál, takže se všechny ostatní trojzvuky chápou jako odvozené (tj. trojzvuky 2., 3., 6. a 7. stupně)
  • Pro souběžné vedlejší trojzvuky přidává k půbvodní (zastupované) funkci písmeno z
   • V dur: Tz (6), Dz (3) a Sz (2)
   • V moll: Tz (3), Dz (7), Sz (6)
    1. stupneň v duru a 2. stupeň v molu Riemann vykládá jako neúplné čtyřzvuky (zmenšené kvintakordy)
  • Vyjádřeno tímto schématem
    • Pro 3. a 7. stupeň
     • Kombinace statické a kinetické jednotky (odpovídá závěrům plagálním a autentickým)
    • Nejlepé se u odvozených jednotek zdvojuje tercie
    • Založené na stejném tónorodu, odvozené durové trojzvuky budou mollové, mollové durové
     • Když nezaložíme trojzvuky na stejném tónorodu, použijeme harmonickou stupnici, vzniká disonantní zvětšený kvintakord
    • Pro 2. a 7. stupeň
     • Což jsou kombinace dvou kinetických jednotek (odpovídá tonální kadenci)
    • Jedná se o charakteristické disonantní útvary (narozdíl od 3 a 7 jsou schopny vyjádřit stupnici)
 • Každý trojzvuk v hudbě má dvě funkce
  • Funkci absolutní
   • Tonální funkce výplývající ze schématismu základních harmonických vztahů
  • Funkci relativní
   • Přechodná funkce závislá na okamžitém prostředím trojzvuku (viz akordické spoje)
   • Z podstaty odvozených trojzvuků vyplývá princip analogičnosti harmonických vztahů
    • I odvozené trojzvuky můžou být v různých spojích (například dominantním)
    • Vztah těchto útvarů k tónice je definován několikanásobným vztahem zprostředkovaným okolními útvary (viz třeba harmonická progrese
   • Krom výše jich zmíněných spojů vzniká zavedením vedlejších trojzvuků i spoj terciový
    • Klasická harmonie mu nedává moc velkou důležitost (snadno se redukuje na pouhou melodickou změnu)
     • Připouští tento spoj pouze v rámci taktu
 • Celkově se všech sedm trojzvuků (základn i odvozené) rozpadá na 4 skupiny
   • Stěžejní tóny jsou znázorněny vyplněnými kroužky