Intervaly

Hlavní druhy intevalů

 • Interval = vzdálenost mezi dvěma tóny
 • Dělení intevalů dle kontextu
  • harmonický x melodický
   • Harmonický
    • Oba tóny zní současně
    • V notách pod sebou
    • Dělí se dále na konsonantní a disonantní
   • Melodický
    • Tóny zní za sebou
    • V notách za sebou
  • svrchní x spodní
   • Svrchní
    • Vyvozený od daného tónu nahoru
    • Jsou častější
     • Pokud není specifikováno, bereme interval jako svrchní
   • Spodní
    • Vyvozený od daného tónu dolů
  • škálené x nedoškálené
   • Škálené
    • Oba tóny se vyskutují v dané tónině
   • Nedoškálený
    • Alespoň jeden tón se nevyskytuje v dané tónině
 • Název intervalu
  • Číslovka + příd. jm.
  • Číslovka
   • Prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva, nóna…
   • Určuje přibližnou velikost intervalu
  • Přídavné jméno
   • Čistý, velký, malý, zvětšený…
   • Zkratky
    • Např.: č.5 = čistá kvinta, zv.7 = zvětšená septima
 • Dělení intervalu dle stavby

Základní

 • Velké
  • Sekunda, tercie, sexta septima
 • Čisté
  • Prima, kvarta, kvinta, oktáva

Odvozené

 • Vznikají rozšiřováním/zužováním základních po půltónech
 • Velké
  • Zvětšené
  • Zmenšené
  • Malé
 • Čisté
  • Zvětšené
  • Zmenšené
 • Existují i dvojzmenšené a dvojzvětšené

Převraty intervalů

 • Vzniká přeložením spodního tónu o oktávu výš nebo spodního tónu o oktávu níž
 • Pravidelnost převratů
  • prima -> oktáva
   sekunda -> septima
   tercie -> sexta
  • čistý <-> čistý
   velký <-> malý
   zvětšený <-> zmešnený

Enharmonické intervaly

 • U jednoho nebou obou tónu je provedena enharmonická záměna
  • => Znějí stejně, ale odlišně se jmenují (jiná výrazová platnost)

Intervaly přesahující oktávu

 • Tzv. intervaly přenesené
  • Vznikají přesunem jednoho tónu o oktávu či více
 • Občas chápány i jako samostatné intervaly
  • V tom případě mají tyto názvy:
   • Nóna (9, velký)
   • Decima (10, velký)
   • Undecima (11, čistý)
   • Duodecima (12, čistý)
   • Tercedecima (13, velký)