Notopis

Hodnoty, tvary not, notová osnova

 • Tóny zapisujeme notami
  • Délku tónu označujeme tvarem noty
  • Výšku tónu označujeme umístěním noty v notové osnově
  • Barva je dána zvoleným obsazením
  • Rychlosti hry, sílu tónu a způsob přednesu označujeme zvláštními označeními
 • V hudbě užíváme těchto základních hodnot a tvarů not:
 • Noty mají tři části:
  • Hlavička
   • Vyplněná/nevyplněná
  • Nožka
  • Praporec
   • Např.: Jednoduchý, dvojitý, trojitý, čtyřnásobný
 • Následuji-li za sebou několik (osminových>x) not, můžeme praporce nahradit trámcem
  • Pokud je to možné, dáváme trámcům přednost (lépe se čtou)
  • Trámec může být taky jednoduchý, dvojitý atd.
 • Noty píšeme do notových osnov
  • Notová osnova má 5 linek
  • Mezi nimi jsou 4 mezery
  • Můžeme užít i 3 pomocných linek

Jména not, klíče

 • Jména not v osnově určuje znaménko zvané klíč
  • Píše se vždy na začátku osnovy na novém řádku
  • Udává umístění jedné noty
   • Podle ní se řídí pojmenování ostatních
  • V dnešní době se užívá 4 klíčů
   • G klíč (houslový klíč)
    • Určuje $g^1$ na druhé lince
   • F klíč (basový klíč)
    • Určuje $f$ na čtvrté lince
   • C klíč altový
    • Udává umístění $c^1$ na třetí lince
   • C klíč tenorový
    • Určuje postavení noty $c^1$ na čtvrté lince

Pomlky

 • V hudbě mají význam i přestávky a odmlčení
  • Označují se zvláštními značkami - pomlkami (a.k.a pauzy, pomlčky)
  • Dělí se na stejné hodnoty
 • Taktové pomlky
  • Jsou třeba zvláště v orchestrálních skladbách a notových partech jednotlivých nástrojů
 • Césura
  • Krátká pomlčka na konci fráze (ve vokální hudbě též pro nadechnutí, u smyčcových nástrojů pro odsazení smyčce)
  • Značí se drobnou šikmou čarou
 • G.P. - generální pauza
  • Společné odmlčení všech účinkujících (v orchestru)
  • Její délku úrčuje dirigent nebo sbormistr podle hudební souvislosti nebo svého cítění
  • Značí se prostě $\textbf{G.P.}$ nad notovou osnovou
 • Jestliže v orchesrální skladbě o více částech v některé části hudební nástroj vůbec nehraje, píše se v jeho partu k pořadovému číslu této části slovo tacet - “mlčí” (z latiny)

Posuvky

 • Odvozené tóny se značí posuvkami
  • $\bf{\sharp}$
   • Jednoduché zvýšení - tzv. křížek
  • $\bf{𝄪}$
   • Dvojité zvýšení - tzv. dvojkřížek
  • $\bf{\flat}$
   • Jednoduché snížení - tzv.
  • ${\bf{𝄫}}$ (spojené)
   • dvojité snížení - tzv. dvojité bé
  • Příklady
 • Platnost posuvky ruší odrážka - $\bold{\natural}$
  • Platnost dvojkřížku ruší dvojitá odrážka $\bold{\natural \natural}$
  • Když má dvojitém snížení/zvýšení nastoupit jednoduché zvýšení/snížení, píšeme $\bold{\natural \sharp}$ / $\bold{\natural \flat}$
 • Posuvky v notách platí vždy pro jeden takt
  • Výjímka platí u těch, co jsou předepsány na začátku každé skladby u řádku, které udávají předznamenání tóniny - viz kapitola

Dělení a prodlužování not a pomlk

 • Hlavní a pravidelný způsob dělení not spočívá v dělení na dvě poloviny
 • Nicméně známe i dělení na 3 stejné díly
  • Skupina 3 not, která vzniká dělením tímto dělením se říká triola
   • Vypisuje se třemi notami stejné hodnoty, jakou by měli dvě noty
   • Píše se u nich vždy trojka (podle potřeby pod svorkou, dříve pod obloučkem)
   • Dvě noty trioly mohou být spojené v notu dvojnásobnou
  • V některých taktech se primárně užívá triola, dojde-li tam ke změně na dvoupolovinové dělení vzniká duola
   • Podobně se značí i jakékoliv početnější skupiny (kvintoly, sextoly, septoly, kvartoly,…)
 • Ligatura
  • Prodloužení noty spojením dvou nebo více not obloučkem
  • Může spojovat noty libovolných hodnot
  • Uplatňuje se zvláště při prodlužování tónů přes taktové čáry
 • Tečka vpravo u noty
  • Prodlužuje notu o polovinu její hodnoty
  • Dvě tečky prodlužují o čtvrtinu její hodnoty
  • Funguje i na pomlky
 • Koruna (fermata)
  • Protažení tónu na delší dobu než udává nota
  • Píše se pod nebo nad notou
  • Podle interpretova cítění (normálně přibližně o polovinu hodnoty)
   • Nicméně skladatel může délku blíže určit připojením slova brevis (krátká) nebo longa (dlouhá)
  • Koruna nad pomlkou, césurou nebo taktovou čárkou označuje libovolně dlouhou pomlku
 • Notopis se stále vyvijí, přidávají se nové prvky a od některých se upouští