Přednesová a jiná označení

Italské názvosloví

 • Mnohé hudební jevy a pojmy se označují italskými názvy

Italské názvy tónů a posuvek

 • c d e f g a = do re mi fa sol la
 • snížení = bemolle (např.: re bemolle)
 • zvýšení = diesis (např.: fa diesis)
 • h = si bequadre
 • hes/b = si bemolle
 • dvojité snížení/zvýšení = doppio (např.: sol doppio bemolle)
 • dur = Maggiore
 • mol = Minore

Tempo, tempová označení, metronom

 • Tempo
  • = Rychlost jakou se skladba hraje
  • Určuje se tempovým označením ve sklabě
  • Zcela přesné tempo udává metronom
   • Př.: ${\large{♩} = 80 \space \text{M}}$
     1. Kolik je časový úsek mezi údery metronomu
     1. Počet úderů za minutu
  • Agogika
   • = Pohybová vláčnost, odchylak od strojově přesného tempa
   • Při reprodukci skladby ji interpret provadí dle svého vkusu
 • Přibližně se tempo a změny tempa označují slovními výrazi
 • Mezinárodně platné jsou italské názvy

Tempová označení

 • Velmi pomalé tempo
  • 40 - grave
   • Vážně, těžce
  • 44 - largo
   • Široce
  • 50 - lauto
   • Rozvláčně, zdlouha
  • 54 - adagio
   • Pomalu, zvolna
  • 60 - larghetto
   • Poněkud široce
  • lentissimo, adagissimo
   • Co nejpomaleji
 • Nepříliš pomalé tempo
  • 63 - andate
   • Volně rukou
  • 69 - andatino
   • Trochu rychlejší než andate
  • 76 - sostenuto
   • Zdržovaně
  • 80 - conmodo
   • Pohodlně
  • 84 - maestose
   • Důstojně, velebně, majestátně
 • Středově mírné tempo
  • 88 - moderato
   • Mírně
  • 106 - allegreto
   • Poněkud vesele, méně rychle
  • 120 - animato, animando
   • Oživeně
  • con moto
   • Hybně
 • Rychlé tempo
  • allegreto moderato
   • Mírně rychle
  • 132 allegro
   • Vesele, rychle
  • 144 allegro assai
   • Značně rychle
 • Velmi rychlé tempo
  • 152 - allegro vivace
   • Rychle a živě
  • veloce
   • Rychle
  • 160 vivace, vivo
   • Živě
  • 184 presto
   • Rychle, úprkem
  • molto presto
   • Velmi rychle
  • molto vivace
   • Velmi živě
  • 208 prestissimo
   • Co nejrychleji
 • Při změně taktu je třeba uvést, jestli se nemění tempo
  • => L’iseso temo
   • = Stejným tempem, ale v jiném taktu
 • Uvádí se i označení v notách, pokud se např. čtvrtka rovná v novém taktu půlce
  • Má-li se po změněném tempu navrátit zase do původního tempa píse se Tempo prime/Tempo I

Označení změn tempa

 • Náhle změny tempa
  • doppio movimento
   • Dvojnásob rychle
  • animato
   • Oživeněji
  • meno
   • Pomaleji
  • meno masso, poco meno
   • Trochu zpomalit
 • Postupné zrychlování
  • accelerando
   • Znenáhla zrychlovat
    • Často i zesilovat
  • poco a poco animato
   • Oživovat více a více
  • stringendo
   • Naléhavěji, zrychlovat
 • Postupné zpomalování
  • ritardando, rit
   • Zvolňovat
  • ritenuto, rallentando
   • Postupně zpomalovat
  • diminuendo
   • Zpomalovat a zároveň zeslabovat
 • Dopňující výrazy
  • simile
   • Podobně
  • ma non troppo
   • Ale ne příliš
  • molto
   • Velmo
  • più
   • Více
  • non tanto
   • Ne tolik
  • un poco
   • Poněkud
  • senza
   • Bez
 • Návrat do původního tempa se označuje výrazem a tempo
 • Výrazy dávající interpretpovi volnost v tempu
  • rubato
   • Neklidně, trhavě
  • a piacere, ad libitum
   • Dle libosti

Dynamika a dynamická znaménka

Dynamika

 • = Síla (hlasitost) přednesu hudby
 • Dynamická znaménka
  • = určují sílu ve všech možných provedeních
  • Grafické značky a české
  • italské slovní výrazy a jejich zkratky
 • Zrychlení bývá spojeno se zesilovaním
  • Zpomalování se zeslabováním

Dynamická označení

 • Základní dynamická označení
  • ppp - piano pianissimo
   • Co nejslaběji
  • pp - pianissimo
   • Velmi slabě
  • p - piano
   • Slabě
  • mp - mezzopiano
   • Středně slabě
  • mf - mezzoforte
   • Středně silně
  • f - forte
   • Silně
  • ff - fortissimo
   • Více silně
  • fff - forte fortissimo
   • Co nejsilněji
 • Doplňující označení
  • sempre
   • Stále
  • sempre forte
   • Stále silou
  • con tutta la forza
   • S veškerou silou

Postupná změna dynamiky

 • crescendo, cresc.
  • Zesilovat
  • Značí se zobákem pod osnovou:
 • decrescendo, desc. (/diminando, dimin., dim.)
  • Zeslabovat
  • Značí se zobákem pod osnovou:
 • poco a poco crescendo
  • Pomalu a postupně zrychlovat
 • estinto
  • Zhásinavě
 • smorzando, morende
  • Zmíravě
 • perdenesi
  • Vytratit, do ztraceno
 • calande
  • S úbývající rychlostí a silou
 • Náhlá měna tempa se označuje slovem subito (= náhle)
  • Např. subito f, subito p
 • Zkratka fp (fortepiano) znamená zdůraznit první notu nebo její začátek a přejít do piana
 • Pořádí značek přízvuků od nejslabších po nejsilnější
  • $>$
  • $\wedge$
  • $sf$ (/ $stz$)
   • storzando
  • $rsfz$
   • rinforzando
  • $sffz$
   • stozatissimo
 • Vyniknutí melodie v určitém hlasu nad ostatními tóny
  • esspremiro
   • Výrazně
  • marcato
   • Důrazně
  • ben marcato il baso
   • Bas důrazně
  • ben
   • Dobře

Označení různého způsobu zpěvu a hry

 • V notách nacházíme pokyny, jak se má dané místo interpretovat
  • Některé označení jsou všeobecná, některá jen pro některé nástroje
 • Legato
  • V překladu vázaně
  • Tóny se hrají těsně za sebou bez mezer
  • Na smyčcových nástrojů jedním zpěvem, u zpěvu/dechovýcg nástrojů na jeden nádech
  • Značí se obloučkem nad notou spojující různé noty
 • Staccato
  • V překladu krátce, oddělovaně
  • Tóny v melodii se hrají krátce a vznikají mezi nimi mezery
  • Značí se tečkou nad nebo pod notou
   • Ostré staccato se značí klínkem
   • Nepříliš ostré staccato se značí vodorovnou čarou na nebo pod staccatem tečkou
 • Tenuto
  • Plné vydržení noty s malým přízvukem
  • Nad nebo pod notou se píše vodorovná zkratka ten
 • Legatissimo
  • Co nejslabší legato
 • Staccatisimo
  • Velmi ostré staccato
 • glissando, gliss.
  • Sklouznutí z jednoho tónu na druhý
   • Přičemž výška se mění plynule
  • Čárkou nebo vlnovkou spojující dva různé tóny
 • Ad libitum, ad. lib
  • Podle libosti, hráč může hrát dané místo tempově uvolněne
  • V orchestru, když některý nástroj hrát může nebo nemusí
 • Ossia
  • = Také
  • Když skladatel napíše určité těžce hratelné místo ještě jednou ve zkrácené úpravě
  • Píše se nad původním znění nebo spodní okraj stránky
 • Attaca
  • = Pokračovat, ihned
  • Ve vícedílné skladbě se mezi jednotlivými díly dělá vždy delší pomlka
   • Je-li třeb a hrát sousední díly bezprostředně za sebou píše se na konci prvého z nich attaca
 • Con sordino
  • = S dusítkem
  • K dosažení zastřeného a přidušeného tónu se u některých nástrojů používá dusítko
  • senza sordino/sord.
   • Bez dusítka, odložení dusítka a návrat k normálnímu způsobu hry
 • Pizzicato, pizz.
  • Drnkání prsty o struny na smyčcových nástrojů
  • arco - návrat do původního stavu
 • Vibrato
  • Vibrato = chvějivý tón, co vzniká střídáním dvou výšek
 • Tremolo
  • Rychlé opakování tónu či skupin tónů

Fráze, frázování

 • Melodie se dělí na kratší úseky zahrnující několik málo taktů
 • Frázování
  • = Členění přednesu melodie na fráze
 • Fráze se obvykle hrají jako legato a značí se obloučkem spojující noty ve frázi jako u legata

Melodické ozdoby

 • = Tóny nebo skupinky tónů, které doplňují melodii (=ozdobují ji)
 • V notaci se značí drobnými notami nebo zvláštními značkami
  • Dnes už se často píšou v běžných notách
 • Je osm základních melodických ozdob:
 • Příraz
  • = Tón, který nastupuje před hlavním tónem a o něco jej zkracuje
   • Někde je tón sousední někdy vzdálenější
   • Přízvuk zůstává na tónu hlavním
  • Značí se malou přeškrtnutou osminkovou notou, která je s hlavní notou obvykle spojena obloučkem
  • Ve vícehlasu nastupuje zároveň s ostatními notami
 • Odraz
  • = Stejný, jako příaz jen nastupuje, pokud možno, co nejtěsněji za notou
 • Skupinka (přírazná/odrazná)
  • Dvě nebo více not na způsob přírazu
  • Značí se šestnáctinkovými notami, ač se často hraje rychleji
 • Obal (přírazný/odrazný)
  • = Zvláštní skupinka tónů, která “obaluje” tón hlavní vrchním a spodním sousedním tónem
  • Jde takto: vrchní tón -> hlavní tón -> spodní tón -> hlavní tón (s přízvukem)
  • Někdy nastupuje mezi 2 sousedními hlavními tóny a podobá se odrazné skupincem, bez přízvuku
  • Značí se znaménkem:
   • Doplněno posvkami pro vrchní a spodní tón, když třeba
   • Buď nad příslušnou notou (přírazný nebo mezi 2 notami)
 • Trylek
  • = Rychlé střídání hlavního tónu se svrchním a sousedním (v poměru celého tónu nebo půltónu) po celou psnaou dobu trvání hlavního tónu
  • Obvykle začíná trylek přízvučným hlavním tónem
   • Může být obohacem přírazem či přírazovou skupinkou
  • Závěr trylku tvoří opět hlavní tón, někdy s odraznou skupinkou
  • Značí se zkratkou tr nadepsanou nad notou
   • Delší trylky se značí vlnovkou
  • Může být i dvojitý nebo trojitý
  • Rychlost střídání tónů v trylku závisí hlavně na slohu skladby
 • Nátryl
  • = Kratičký tryle
  • Hlavní tón (s přízvukem) -> vrchní vedlejší tón -> hlavní tón
  • Značí se touto vlnovkou nad notou
 • Mordent (náraz)
  • Značí se proškrtnutou značkou nátryky
 • Opora
  • Look it up
  • Jen ve starých notách
 • Pozor na přízvuky

Označení nálady a výrazu přednesu

 • Důležité výrazové prostředky, v tempu i dynamice:
  • Kontrast
  • Gradace
  • Agogika
  • -> pomocí těchto prostředků se dá vyjádřit určitá nálada
 • Pochází hlavně z romantismu, ve starší době vzácněji
 • Např.: adolorato (bolestně), con affeto (náruživě)…
 • V notovém zápisu skladeb se často spojují -> jedno upřesňuje druhé

Zkratky notopisu a některé další značky

 • V hudebních skladbách se některé prvky často opakují
  • Abychom nemuseli opakující část v notách znovu vypisovat, používáme zkratek, značek atd.
 • Opakování téhož tónu
  • Napíšeme notu větší hodnoty a její nožku přeškrtneme tolika příčkami, kolik praporců by měla mít opakovaná nota
 • Tremolo
 • Opakování skupiny tónů
 • Repetice
  • Značí opakování větších částí skladby
  • Jestliže má opakovaná část hudby jiný závěr, značí se rozdílné takty svorkou s číslem
   • 1 - prima volta
   • 2 - seconda volta
 • Existují i jiné zkratky např.: D.C. atd.
 • Arpeggio
  • Tóny akordu se nehrají současně, ale rychle po sobě zdola nahoru
  • Značí se kolmou vlnovkou před akordem
  • V některých skladbách lze určitou část skladby vynechat
   • K označení takové části se používá slovo vide
    • vi= na začátku úseku, =de na konci úseku
  • Pro noty příliš hluboké/vysoké pro které by bylo třeba moc pomocných linek, můžeme je jednodušeji přesunou o oktávu výš/níž pomocí zvláštní značky: osmička nad/pod osnovou a od nich vodorovná tečkovaná čára označující úsek not
   • Platí jen pro noty v jedné osnově