Barokní literatura

Základní informace

 • Poslední univerzální evropský styl
 • Rozšířilo se z jihu Evropy (Španělsko, Itálie)
  • Při morové epidemii a třicetileté válce
 • 16–17. století

Typické znaky

 • Kontrasty
 • Návrat k Bohu
 • Větší důraz na smysly
 • Baroko mělo ohromovat a inspirovat
  • Velké stavby atd.
 • Dynamičnost, pohyb
  • Barokní sochy jsou vždycky v pohybu

V zahraničí

Autoři

Torquato Tasso

 • 1544–1595
 • Itálie
 • Básník a dramatik
 • Osvobozený Jeruzalém
  • Duchovní epos
  • Dobytí Jeruzaléma při první křížové výpravě

Calderón de la Barca

 • 1600–1681
 • Španělsko
 • Dramatik a básník
 • Život je sen
  • Duchovní hra
  • Vypraví příběh prince Segismunda, který je odsouzen kvůli špatně věštbě do pobytu ve věži
  • Pochopí, že v životě kde nejsou jistoty, jsou duchovní hodnoty

John Milton

 • 1608–1674
 • Anglie
 • Básník
 • Ztracený ráj
  • Duchovní epos
  • Vyhnání lidí z ráje, motivy z knihy Genesis
  • Hlavní postavou je Satan
  • Tématem je svár dobra a zla v každém člověku

Christoffel von Grimmelshausen

 • 1621–1676
 • Německo
 • Prozaik
 • Dobrodružný Simplicius Simplicissimus
  • Román
  • Pikareskní román
   • Parodie na rytíře
  • 6 knih
  • Líčí osudy třicetileté války z pohledu prosťáčka, kterého unesli vojáci do armády
   • V podstatě autobiografie

V českých zemích

 • 17 –18. století
 • Po bitvě na Bílé hoře (1620)
  • Emigrace protestantů, rekatolizace
  • Zakládají se jezuitské školy
  • Nové katolické kostely a svátky
  • Úpadek češtiny, vzestup němčiny
 • Úpadek literatury, rozkvět architektury a málířství
 • Dělení literatury na exilovou a místní důsledkem zavedení cenzury

Lidová tvorba

 • Rozkvět lidové tvorby
  • Ústní lidová slovesnost
   • Není dán autor
  • Písně pověsti
 • Rozkvět pololidové tvorby
  • Kronikáři na vesnicích

Selský otčenáš

 • Lidová píseň propojená s modlitbou
 • Sedláci si stěžují na živobytí

Kramářská píseň

 • Žánr zpívaný na trzích
 • Informativní a bulvární charakter
 • Např. Píseň strašlivá o Golemovi (Voskovec a Werich)

Oficiální tvorba

Bedřich Bridel

 • 1619–1680
 • Jezuitský kněz
  • Asketické povahy
 • Profesor rétoriky a poetiky
 • V Praze ošetřoval nemocné morem
 • Dílo
  • Mystické, filosofické
  • Převážně poezie
  • Sestavoval i kancionály
  • Co Bůh? Člověk?
   • Dlouhá lyrická báseň
   • Promlouvání k Bohu a hledání smyslu života

Bohuslav Balbín

 • 1621–1688
 • Jezuitský kněž a učitel (na gymnáziích)
 • Věnoval se historii a spisovatelské činnosti
 • Dílo
  • Psal legendy, historické spisy atd.
  • Rozmanitosti z historie království českého
   • Velmi obsáhlé dílo
    • 20 dílů
    • Nashromáždil hodně materiálu
   • Vlastivědné, historické
   • Psáno latinsky
    • Bylo přeloženo i do němčiny a dalších jazyků
  • Obrana jazyka slovanského, zvláště českého
   • Psáno latinsky (Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica)
    • Určené pro vzdělance
   • Nevyšlo za Balbínova života, zůstalo v rukopisu a přepisem
   • Bylo vydáno latinsky až v roce 1775 (cenzoři to strategicky povolili, aby mu nedělali zbytečnou reklamu)
   • Obhajuje používání češtiny (proč je čeština ku prospěchy společnosti)

Adam Václav Michna z Otradovic

 • 1600–1676
 • Jihočeský varhaník a učitel
  • Skládal hudbu, hlavně do kancionálu
 • Dílo
  • Náboženské obrazy spojené s běžným životem
  • Nejznámnější je Loutna česká
   • Mystická erotika
   • Některé písně ještě dnes na svatbách

Antonín Koniáš

 • 1691–1760
 • Jezuitský kněz
 • Soupis zakázané literatury Klíč

Exilová tvorba

 • Důsledkem násilné rekatolizace spoustu protestantů emigrovalo
  • Většinou do Polska, ale i třeba do Slovenska

Jan Amos Komenský

 • 1592–1670
  • Dodnes nevíme, kde přesně se narodil (buď Nivnice nebo Uherský Brod)
 • Rodiče umřeli na mor
 • Hodně věcí mu vyhořelo
 • Studium
  • Studoval na školách jendoty bratské
  • Odtud šel na univerzitu v Heidelberg
 • Měl dohromady 3 manželky během život
  • Umíraly
 • Skrýval se v Čechách a na Moravě až nakonec emigroval do Polska
 • Jezdil do Nizozemska, Uher, Anglie, Švédska… a reformuje tam školství
  • Doufal, že třicetiletá válka osvobodí české země od habsburské nadvlády
 • Během třicetileté války bylo vypáleno Lešno v Polsku, kde bylo hodně jeho spisů
 • Dožil zbytek života v Nizozemsku a je pohřben v Naardenu
 • Dílo
   1. Spisy nábožensko-filosofické
   • Taky jim říkáme útěšné (nabádají lidi, aby se obrátili k Bohu a našli v něm útěchu)
   • Barokní myšlenky
    • Pozemský život je plný strastí, jedinou jistotu máme v Bohu
   • Labyrint světa a ráj srdce
    • Alegorický spis
    • Celý svět je zobrazen jako středověké město
    • Rozdělený na dvě části
    • Stylizuje se do postavy poutníka
     • Ten poutník má dva průvodce, kteří ho provádí labyrintem
       1. Mámení (alegorie nedokonalosti lidského poznání)
       1. Všezvěd všudybud (alegorie touhy člověka po poznání)
     • Poutník na základu svého pozorování dochází k tomu, že svět je plný nepravostí
      • Chce proto spáchat sebevraždu, ale nakonec utíka do svého nitra, k Bohu, kde nalézá klid
   • Hlubina bezpečnosti
    • Alegorický spis
    • Svět je přirovnáván ke kolotoči
    • Ve středu je Bůh
     • Toho se musíme držet, aby jsme žili správně
   • Truchlivý
    • Píše ve 20. letech 16. století, kde prožíval těžkou dobu
    • Důraz na život s Bohem
   • Listové do nebe
    • Soubor fiktivních dopisů, kde si lidé stěžují
     • Chudí na bohaté a útlak
     • Bohatí na chudé, že neplní svoje povinnosti
     • V závěru všem píše Ježíš a nabádá je, aby žili podle božích přikázání
   1. Spisy pedagogické
   • Nové koncepty ve vzdělávání
    • Škola hrou
    • Učení na příkladech
    • Od konkrétního k abstraktnímu
    • 4 stupně vzdělávání
     • Po 6 letech: mateřská, národní, latinská, univerzita
   • Velká didaktika
    • Obsáhlá, psaná latinsky
   • Didaktika
    • Psaná česky
    • Výtažek z důležitých částí Velké didaktiky
   • Orbis pictus
    • = Svět v obrazech
    • Latinsko/česká ilustrovaná učebnice
    • Oblíbená, udělali se mezinárodní překlady
   1. Spisy pansofické
   • Pansofie
    • = Univerzální věda, co obsáhne všechno lidské vědění
   • Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
    • Byl přesvědčený, že když lidé budou mít univerzální vzdělání, tak ve světě bude mír a pokrok
    • Propojení vědy a náboženství
    • Univerzální vědecký jazyk
    • Vyšli 2 díly, plánoval 7
   • Kšaft umírající matky jednoty bratrské
    • Kšaft je staročeské slovo pro závěť
    • Umírající matka je alegorie pro jednotu bratrskou
     • Matka odkazuje svým dětem (=Čechům) své myšlenky
     • Povzbuzuje Čechy, aby věřili, že se zase jedno vrátí k ní
      • Vír a v budoucí samostatnost českého národa