Renesanční literatura

Humanismus a renesance v Čechách

 • Opožděný nástup – kvůli husitství – přelom 15. a 16. století (první stopy už za vlády Karla IV.).
 • Umění – rozvoj především renesanční architektury (vláda Rudolfa II., poč. 17. stol.)
 • Rozvijí se psaná literatu
  • Latinská
   • Učená, jen pro úzký okruh čtenářů
   • Autoři většinou katolíci, vlastenci, vzdělaní
   • Návrat ke klasické latině
   • Např. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
  • Česká literatura
   • Významnější, přístupné většímu okruhu čtenářů
 • Veleslavínská čeština
  • Ideál češtiny 16. století podle Daniela Adama Veleslavína

Viktor Kornel ze Všehrd

 • 1460–1520
 • Učený právník
 • Pocházel z měšťanské rodiny, povýšen do šlechtického stavu
 • Napsal významný spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery
 • Formuloval program českého humanismus
  • Hlavní myšlenka byla, že čeština je dostatečně bohatý jazyk na to, aby se díla nemusela psát v latině

Jan Blahoslav

 • 1523–1571
 • Ligvista, překladatel a biskup jednoty bratrské
 • Přeložil Nový zákon do češtiny z originálu (řečtiny, místo latiny)
  • Tento překlad byl pak použit i bibli Kralické jejiž vývoj inicioval
 • Působil v Ivančicích

Bible kralická

 • tzv. Šestidílka – 6 dílů, 1579 – 1594
 • vytištěna v ivančicko-kralické tiskárně, která patřila jednotě bratrské
 • jazyk: vzor dokonalého jazyka – složitý, tzv. bibličtina = literární jazyk až do pol. 19. století
 • Jednota bratrská =
 • Pod patronátem šlechtického rodu Mezeříčtích, hlavně Jan ze Žerotína

Filipika proti misomusům

 • Polemika s těmi, kdo odsuzují vzdělání (v JB spor) – vzdělání nemá být samoúčelné, má být k prospěchu všech.
 • Misomusové = nepřátelé vzdělání

Gramatika česká

 • Příručka pro žáky
  • Skladba + slovník
 • Chce vymýtit slova cizího původu, snaha o krásu a čistotu jazyka.

Václav Hájek z Libočan

 • ?–1553
 • Rozporuplná osobnost
  • Původně kališník, pak katolík
  • Jako kněz zbaven služby (prý za krádeže)

Kronika česká

 • 1541
 • Velmi populární kronika
 • Vychází ze starých kronik
 • Je psána velmi zábavnou formou, ale historicky nepřesná
  • Historická beletrie – poutavé vyprávění
  • Až v době NO bylo bádáním prokázáno, že je nevěrohodná.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

 • ?–1621 (popraven)
  • Po stavovském povstání byl popraven na Staroměstském náměstí
 • Všestraně nadaný
  • Hudebník, malíř, vypravěč

Cesta z království českého

 • Celým názvem: Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta

Anglická renesance

17.3.

William Shakespeare

 • Alžbětinské drama
 • Život
  • 1564–1616
  • Mládí strávil ve Stratfordu nad Avonou
  • Odešel do Londýna
   • Různé společnosti
   • Úpravy her, vlastní tvorba
  • The Globe Theatre
   • Založil v roce 1598, v roce 1613 vyhořelo
  • Po 20 letech se vrátil do Stratfordu
 • Dílo
   1. období (do roku 1600)
   • Komedie
    • Spletitý děj
    • Vždy vítězí spravedlnost, láska
    • V popředí ženské postavy (renesančního typu)
    • Komedie plná omylů
    • Sen noci svatojánské
    • Zkrocení zlé ženy
   • Historické hry
    • Inspirace antikou
    • Julius Ceasar
    • Antonius a Kleopatra
    • 2 královské hry (angličtí panovníci, dle kronik)
     • Richard III.
     • Jindřich IV.
   • První tragédie
    • Romeo a Julie
   1. období (1601–1608)
   • Hamlet, kralevic dánský (1601)
    • Tragédie váhavosti
    • “Být či nebýt”
    • Ofélie
   • Othelo, mouřenín benátský (1604)
    • Tragédie žárlivosti
    • Jago, Desdemona
   • Macbeth (1605)
    • Tragédie touhy po moci
    • lady Macbeth
   • Král Lear (1605)
    • Tragédie osamocenosti
   1. období – smířlivé (1616)
   • Vyrovnáná, pohádkové náměty
   • Zimní pohádka, Bouře
   • Sonety (1609)
    • 154 sonetů
    • Porušuje v nich obvyklou formu; 4-4-4-2
 • První Shakespearovy hry se začali u nás objevovat v době národního obrození

14.3.

Geoffrey Chaucer

 • Život
  • Žil ve 14. století
  • Diplomat, filosof
   • V rámci diplomacie se dostal do Florencie, kde byl ovlivněn renesančními autory
    • Nejvíc ho ovlivnil Dekameron
 • Dílo
  • Canterburské povídky
   • Cyklus povídek
    • Některé veršované jiné prozaické
   • Vyprávějí si je poutníci, co putují ke hrobu Thomase Becketta
   • Rozmanité postavy z nejrůznějších společenských vrstev
    • Jednou z nich je i sám Chaucer
   • Jiné motivy příběhů v závislosti na tom, kdo je vypráví
   • Člověk s nejlepšími příběhy měl dostat jídlo
   • Dílo zůstalo nedokončeno

Italská a francouzská renesance

24.2.

Lope de Vega

 • Život
  • 1562 – 1635
  • Voják a kněz
  • Napsal přibližně 2000 her
   • Dochovalo se cca 500
 • Dílo

Miguel de Servantes y Savadera

 • Život
  • 1547 – 1616
  • Pocházel ze schudlého šlechtického rodu
  • Vstoupil do armády, aby byl finančně zajištěn
   • Ztratil ruku v bitvě proti Turkům
   • Padl do zajetí pirátů a byl v Alžíru jako otrok 5 let
 • Dílo
  • Don Quijote de la Mancha
   • Dobrodružný román o bojovném rytíři
    • Don Quijote se shlédne v rytířském světě a chce obnovit zašlou slávu
    • Bojuje také i za dámu Dulcimea
    • Ale je odtržený od reality
    • Vyráží na koni Rosinanta
    • Časem panuje na svého panoše vesničana Sancho Panza
   • Spoustu fantastických prvků

Fraçnois Rabelais

 • Život
  • ? – 1553
 • Dílo
  • Gargantua a Pantagruel
   • Pětidílný román
   • Rodinná historie ze života obrů
    • Začíná narozením Gargantui, zbytek je o událostech z jeho života
   • Je to satira na společnost
   • Střetá se renesanční a středověké myšlení
   • Pátý díl pravděpodobně napsán jiným autorem

21.2.

François Villon

 • Život
  • Žil v 15. století ve Francii
  • Bývá považován za předchůdce proklatých básníků
  • Vyrůstal v chudých poměrech, ale dostalu se mu dobrému vzdělání
   • Studoval na univerzitě
  • Žil bouřlivý, bohémský život
   • Byl několikrát souzen, mj. i za vraždu kněze
   • Nakonec byl vyhnán z Paříže
 • Dílo
  • Ve svém díle zachycuje život na okraji společnosti
   • Inspiroval se ve svém životě
   • Obavy z Boha a zákona
   • Ironie a vulgární motivy
  • Villonské balady
  • Odkaz (Malý testament)
   • Ironicky se loučí s přáteli a je smutný nad promarněným životem
  • Závět (Velký testament)
   • Vzniklo během jeho pobytu ve vězení
   • Motivy
    • Bída, strach ze smrti, společenská kritika
   • Úryvek
    • Zde, střelen šípem lásky, spí,
     jenž na světě měl samý shon,
     ten malý žáček chudinký,
     co zval se François Villon;
     ač v kapse neměl milion,
     vše rozdal, stůl i kredenci
     a poslední svůj groš a bon.
     Nuž, modlete se, milenci.

18.2.

Niccolo Machivavelli

 • Život
  • 1469 – 1527
 • Dílo
  • Vladař
   • Politický traktát
   • Základ evropské politické literatury
   • Ideální panovník je jeden silný jedinec, co ski umí podřídit obyvatelstvo
    • Moc se neodvozuje od Boha, ale od schopností (středověk->novověk)
   • Machiavellismus
    • Dravá politika vystihnutelná příslovím “účel světí prostředky”
  • Mandragora
   • Komedie
   • Děj
    • Starý zámožný advokát nemůže mít se svou mladou ženou, Lukracií, vlastní dítě – využije toho mladý kupec Kallimach, který prodá advokátovi zázračný kořen rostliny na plodnost, přitom mu ale namluví, že kdo stráví s ženou první noc po vypití nápoje, tak zemře. Advokát se zalekne a svolí, aby s ním strávil noc neznámý tulák = Kallimach. Vše se zdaří, advokát má dědice, ale Lukrecie tím získává trvalého domácího přítele

Giovanni Boccaccio

 • Život
  • 1313 – 1375
  • Ital z Florencie
  • Vystudoval práva, pohyboval se ve vysokých kruzích
  • Na konci svého života se stal horlivějším katolíkem a chtěl Dekameron spálit (jeho přátelé ho přesvědčili ať to nedělá)
 • Novela
  • Kratší napínavý příběh psaný prózou
  • Menší počet postav a výrazná pointa
 • Dílo
  • Dekameron
   • = Soubor 100 novel
    • Krátký příběh s menším počtem postav a výraznou pointou
   • Z deka (deset) a hemera (den)
    • 10 vypravěčů vypráví o 10 dnech
   • Děj
    • Florencii zasáhl mor, a tak hrstka mladých šlechticů (7 dam a 3 pánové) jedou na venkov a nudu zahání tím, že si vypráví příběhy
   • Tématy v příbězích jsou vztahy a intriky (místy i erotické)

15.2.

Francesco Petrarca

 • Život
  • 1304 – 1374
  • Narodil se v Arezzu, žil v Avignonu (dnes Francie)
 • Sonet
  • Lyrická báseň
  • 14 veršů ve 4 strofách
    1. a 2. strofa mají 4 verše a obsahují téma / otázku
    1. a 4. strofa mají 3 verše a obsahují odpověď/ řešení
 • Dílo
  • Sto sonetů Lauře
   • Láska k Lauře a žal k její smrti

14.2.

Dante Alighieri

 • Život
  • 1265 – 1321
  • Italský básník z Florencie
  • Psal florentským dialektem italštiny, který se stal později spisovnou italštinou
  • Jeho inspirací byl Vergilius
 • Dílo
  • Božská komedie
   • Duchovní epos
   • 3 oddíly (dohromady 25 zpěvů)
   • Symbolika - trichotomie
    • 3 šelmy, 3 průvodci, tři oddíly
   • Děj
    • Cesta v kruzích nebe, očistce a pekla
    • Průvodcem je Vergilius