Genetika

Odkazy na zdroj (naše verze je ve Wordu osekaná verze toho pdf):

Úvod

 • Jako vědecká disciplína ustanovena brněnským mnichem Gregorem Mendelem
  • Experimentoval s křížením rostlin u hrášku
 • Dědičnost x Proměnlivost
  • Dědičností rozumíme schopnost organismů uchovávat informace o své struktuře a funkčních schopnostech a předávat je svým potomkům.

  • Proměnlivost (variabilita) je schopnost organismů reagovat na vnější podmínky a přizpůsobovat jim své aktivity. Je podstatou morfologického a fyziologického rozrůznění jedinců v rámci druhu.

DNA

 • = deoxyribonukleová kyselina
 • Složení:
  • deoxyribóza (pentóza)
  • kyselina fosforečná (fosfát)
   • Spojuje molekyl do řetězce
  • dusíkaté báze
   • Adenin (A), guanin (G), cytozin (C), thymin (T)
 • Nukleotid
  • = Základní stavební kámen molekuly DNA
 • Tvořena dvěma vlákny spojenými v místech bází dle principu komplementarity

Replikace DNA

 • = kopírování DNA před buněčným dělením
 • Proces:
   1. Rozpojení obou vláken enzymem
   1. Na obě obnažená vlákna nasedají volné nukleotidy podle principu komplementarity (A=T, C=G)
   1. Nově připojené nukleotidy jsou spojovány enzymem DNA-polymerázou
 • (Replikace DNA v lidské buňce trvá přibližně 8 hodin)

RNA

 • = ribonukleová kyselina
 • Složení:
  • ribóza
  • kyselina fosforečná
  • dusíkaté báze
   • Adenin (A), guanin (G), cytozin (C), uracil (U)
 • Tvořena pouze jedním vláknem

Transkripce RNA

 • = Přepis z DNA (vznik RNA)
 • Proces:
   1. Vlákna DNA se rozpojí
   1. Na jedno vlákno nasedají nukleotidy RNA podle principu komplementarity (A=U, C=G)
   1. Nukleotidy RNA jsou spojovány enzymem RNA-polymerázou a tím vznikne molekula RNA a vlákna DNA se opět spojí

Typy RNA

 • Podle účelu rozlišujeme tři hlavní typy RNA
 • mRNA
  • = mediátorová RNA, “messenger RNA”
  • Nese informaci o stavbě bílkovin z jádra do ribozomu
 • tRNA
  • = transferová RNA
  • Přenos aminokyselin při translaci
 • rRNA
  • = ribozomální RNA
  • Tvoří přibližně polovinu hmoty ribozomů

Translace

 • = Překlad genetické informace do struktury bílkovin
 • Struktura bílkovin je jednoznačně určena pořadím aminokyseliny
  • => V genetické informaci je zakódováno pořadí aminokyselin
 • Kodon
  • = Triplety bází na mRNA
  • Každý kodon určuje zařazení jedné aminokyseliny do řetězce
  • Některé aminokyseliny jsou kódovány až šesti různými kodony
  • Některé kodony určují hranice mezi jednotlivými molekulami bílkovin (iniciáční a terminační)
 • Tabulka genetického kódu, jakou aminokyselinu kóduje určitý kodon
 • Proces:
   1. Ribozom nasedne na molekula mRNA, “přečte” první kodon
   • => tRNA s kompletním antikodonem
   1. Posun a další kodon a přitáhne další molekula tRNA
   • => Dvě aminokyseliny se spojí (peptidická vazba)
   1. Posune se o další triplet, první molekula tRNA se uvolní (bez aminokyseliny), “druhá” tRNA zůstává v ribozomu a vedle ní nasedá další další tRNA s aminokyselinou
   1. Proces se opakuje, dokud se na mRNA neobjeví jeden z terminačních kodonů
   • => peptidický řetězec se ukoˇnčí a uvolní se molekula bílkoviny
 • (Translace probíhá průměrnou rychlostí 15 kodonů za sekundu, tzn. průměrná molekula bílkoviny (obsahující cca 300 aminokyselin) vznikne přibližně za 2tr0 sekund)

Buněčná genetika

(eukaryotická buňka)

 • Chromozom
  • = jedna molekula DNA (v jádře)
 • Karotyp
  • = soubor všech chromozomů jádra
  • Haploidní sada (n)
   • Každý chromozom je v jádře přítomen jen jednou, u živočichů se vyskytuje jen v gametách (n = 23)
  • Diploidní sada (2n)
   • Vzniká splynutím dvou haploidních jader
   • Každý chromozom je obsažen ve dvou “kopiích”
 • Genom
  • = soubor všech genů buňky
 • Genotyp
  • = soubor všech genů v jádře
 • Genofond
  • = soubor všech genů ve sledované populaci
  • Např. Genofond smrků na Šumavě, genofond lidstva na Zemi atd.

Buněčné dělení

Mitóza

 • = jaderné dělení při kterém z jednoho standardního diploidního jádra vznikou dvě diploidní jádra s totožnou genetickou informací
 • Podmínkou mitózy je předcházející replikace každého chromozomu

Meióza (redukční dělení)

 • Při meióze z jedné diploidní buňky vznikají 4 haploidní
 • Uplatňuje se především při tvorbě gamět
 • Dva typy dělení:
   1. Meióza I
   • Tzv. redukční (heterotypické) dělení
   • Dochází k redukci počtu chromozomů na polovinu, z rodičovské buňky vznikají dvě dceřiné haploidní
   1. Meióza II
   • Tzv. ekvační (homeotypické dělení)
   • Sesterské chromatidy jsou rozděleny do dvou dceřiných buněk
 • Důsledkem meiózy je, že vzniklé buňky se liší kombinací mateřských a otcovských chromozomů

Genetické určení pohlaví

(! Retardace listu a vzdělávacího systému obecně způsobila, že zde probíráme pouze rozmnožováním se organisů s odděleným pohlavím (gonochristů) EDIT: V originále je vše a dává to smysl, do školy ptřebujeme ale jen tak polovinu nekompletních informací, protože that’s how we roll. !)

 • Jádro buňky člověka
  • 22 párů autozomů
  • 1 pár gonozomů
   • Gonozom X
    • Velký (nejdelší chromozom z celé sady, nese velké množství genů)
   • Gonozom Y
    • Malý (nese málo genů)

Savčí typ určení pohlaví

 • Kombinace gonozomů XX určuje samice a XY určuje samce
  • Kombinace YY nemůže vzniknout
 • Každé pohlaví vzniká s pravděpodobností 50%