Úvod do elektrochemie

Základní pojmy

 • Elektrochemie
  • Vědní disciplína, která se zabývá rovnováhami a ději v soustavách obsahujících elektricky nabité částice
 • Oxidace
  • Děj, při kterém atom odevzdává své valenční elektrony, a tak se zvyšuje jeho oxidační číslo
 • Redukce
  • Děj, při kterém atom přijímá valenční elektrony, a tak se snižuje jeho oxidační číslo
 • Oxidační číslo
  • Látka či atom, který je schopen ostatní atomy oxidovat
  • Odebíra jim valenční elektrony, čímž sám sebe redukuje
 • Redukční činidlo
  • Látka či atom, který je schopen ostatní látky redukovat
  • Přidává jim valenční elektrony, čímž se sám oxiduje

Redoxní vlastnosti kovů

 • Různé kovy jsou různě reaktivní
 • Kovy byly empiricky zařazeny do řady reaktivity kovů, do které byl formálně zařazen i vodík

$$\large{ [[Li, K, Ba, Ca, Na], Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe], Cd, Co, Ni, Sn, Pb, \textbf{H}, [Cu, Ag], Hg, Au, Pt}$$

 • Vodík odděluje reaktivní neušlechtilé kovy od kovů ušlechtilých, které jsou méně reaktivní
 • Reakce s vodou
  • Nejreaktivnější kovy, tzn. $Li$ až $Na$, reagují se studenou vodou
  • $Li$ až $Fe$ reagují s horkou vodou nebo s vodní párou
 • Reakce s kyselinami
  • Všechny neušlechtilé kovy reagují s kyselinami za vzniku soli a vodíku
  • $Cu$ a $Ag$ reagují s koncentrovanými kyselinami dusičnou ($HNO_3$) a sírovou ($H_2SO_4$) za vzniku soli, oxidu centrálního atomu kyseliny a vody
   • Nejušlechtilejší kovy s kyselinami nereagují
 • Kov je schopen ze soli vyredukovat všechny kovy, které stojí v řadě reaktivity vpravo od něj!

Galvanické články

 • Ponořením kovu do roztoku jeho soli získáme poločlánek
  • Vodivým propojením dvou poločlánků získáme galvanický článek
  • V galvanickém článku v důsledku průběhu chemické reakce vzniká elektrický proud
 • Galvanický článek včetně rovnic
  • Anoda
   • Elektroda, kde dochází k oxidaci
   • Rozpouští se
    • Uvolňují se atomy z povrchu anody a přecházejí do roztoku ve formě kationtů
  • Katoda
   • Elektroda, kde dochází k redukci
   • Zvětšuje se
    • Na jejím povrchu se vylučují další atomy kovu, které vznikly redukcí kationtů z roztoku
 • Počet přijatých a odevzdaných elektronů musí být ve článku vždy stejný
  • => Někdy je třeba celé schéma dorovnat

Napětí článků

 • Čím dál jsou prvky v řadě kovů od sebe tím víc je napětí větší
 • Míra reaktivity článků byla kvantifikována
  • Tato veličina se jmenuje standartní redukční potenciál ($E^0$)
  • Redukční potenciál vodíkové elektrody byl stanoven jako nulový
   • Neušlechtilé kovy mají záporný potenciál, ušlechtilé kladný
   • Čím vyšší má prvek redukční potenciál, tím snadněji se redukuje

 • Můžeme rozhodovat jakým směrem bude probíhat určitá redoxní reakce
  • Reakce probíhá vždy od prvku, co se redukuje k prvku, co se oxiduje

Elektrolýza

 • = Děj, při kterém vlivem průchodu elektrického proudu dochází k chemické reakci (konkrétně k rozkladu soli)