Antický Řím 2

Principát

Oktavián

 • Dostal čestný titul Augustus
 • Pro upevnění moci se sbalil odešel z města 27. př.n.l.
  • Nevěděli, co si bez něho počít, a tak ho zavolali zpátky
  • Navenek to vypadá, že senát a republika funguje a jedná se de facto o diktaturu
 • Říkal si _princeps _(první mezi rovnými)
 • Vznikly senátní a císařské provincie
 • Římská říše expandovala dál do Evropy
  • Ne vždy teda uspěla (Teutoburský les)
 • Jako nástupce si vybral svého adoptivního syna Tiberia

Julsko-claudiovská dynastie

Tiberius

Caligula

 • Dokončil budování císařských úřadů
 • Řím získal Británii a Thrácii

Claudius

 • Zabila ho manželka
  • Vládu získal jeho adoptivní syn (kterého adoptoval na nátlak své manželky)

Nero

 • Prvně v klidu, ale později se stal paranoidní
 • Zabil spoustu lidí
  • Například svého učitele Senecu donutil k sebevraždě
 • 60 n.l. vypukl v Římě požár
  • Nero to svedl na křesťany
   • Pronásledování křesťanů
 • Nakonec proti němu vypukla vzpoura a spáchal sebevraždu

Flaviovská dynastie

 • Vespasianus, Titus, Domitianus
 • Bylo postaveno Coloseum
 • 74 n.l. Vybuchl Vesuv a zničení Pompejí

Adoptivní císaři

Nerva

 • Zvolen senátem
 • Ustanoveno, že každý vládce si vybere nástupce a adoptuje ho

Traianus

 • První císař, který nepocházel z Říma
 • Za jeho vlády Římská říše největší, co kdy byla

Hadrianus

 • Opustil některé území
  • Nevyplatilo se to, nevynášeli peníze
 • Hadriánův val

Marcus Aurelius

 • “Filosof na trůně”
  • Vzdělaný, stoik
 • Boje s germánským kmenem Markomanů
  • Napadli severní Itálie
 • Vstoupil na Germánské území (včetně Moravy)
 • Porušil tradici adoptivních císařů (na trůn nastoupil jeho vlastní syn)

Commodus

 • Uzavřel mír s Markomany

Severovci

 • Krize
  • Časté střídání panovníkl
  • Římu dochází drahé kovy
  • Vysoká nerovnost mezi různými socioekonomickými skupinami obyvatelstva
  • Náboženská krize
  • Čím dál častější nájezdy barbarů

Septimus Severus

 • Založil dynastii

Caracula

 • Udělil římské občanství všem soudobým obyvatelům Říma
  • Římané platili vyšší daně => více peněz do statního rozpočtu

Dominát

 • Dominius - pán vlastního
 • Pouze císař, všichni ostatní poddaní

Diocletianus

 • Zavraždil svého předchůdce
  • Donutil senát, aby před ním poklekl
 • Císaři už nesídlí v Římě
  • Sídlí u hranic pro efektivnější řešení konfliktů

Konstantinus (veliký)

 • Nechal vybudovat Konstantinopol
  • Nové hlavní město
 • 313 n.l. - Edikt milánský
  • Legalizoval křesťanství
 • 325 n.l. - první křesťanský koncil
  • Řešil trojjedinost Boha

Theodius I

 • Uzákonil křesťanství jako jediné legální náboženství
 • 395 n.l. - římská říše se dělí na západořímskou a východořímskou (Byzanc)
  • Mezi svoje dva syny

Stěhování národů

    1. stol. n.l.
 • Pohyb kmenů způsobili Hubové
 • Vizigóti
  • Mají povoleno se v Římské říši usadit
  • Římani je nechávají vyhladovět
  • 378 n.l. bitva u Adrianopole
   • Vizigóti vyhráli
  • 410 n.l. Vizigóti vyplenili Řím
   • Hlavní město římské říše se přesouvá do Raveny
 • Frankové a Alamani
  • Severní Francie, jižní Německo
 • Anglové a Sasové
  • Anglie
 • Vandalové
  • sev. Afrika
  • 455 n.l. - vyplenili Řím
 • Hunové
  • Římský generál Aetius se s nimi domluvil, takže plenili jen východořímskou říši
  • Hunové se nakonec proti Římanům postavili v bitvě u Katulanských polí (451 n.l.)
   • Římané vyhráli a Hunové se stáhli zpět na východ Evropy
   • Atilla krátce po bitvě umírá
 • Poslední císař římské říše Romulus Augustus se vzdal v roce 476 n.l. germánovi Odeakrovi