Těžiště těles

Dvojice sil

 • Dvojice sil jsou dvě síly, které jsou rovnoběžné, stejně velké, opačně orientované a nemají společnou vektorovou přímku. Nemají výslednici, způsobují otáčivý pohyb.
 • $D=Fd$

Těžiště tělesa

 • Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly, která působí na těleso v homogenním tíhovém poli.
 • Poloha je dána rozložením látky v tělese
  • Těžiště může ležet i mimo látku těles

Určování těžiště

  1. Experimentálně
  • Postupným zavěšováním tělesa za různé jeho body (pomocí těžnic)|
  1. Výpočtem
  • S využitím momentové věty (celkový moment sil působících na dané těleso vzhledem k těžišti je roven nule)

Rovnovážné pohyby tuhého tělesa

 • Podle vzájemného polohy těžiště $T$ a bodu upevnění $O$ rozlišují 3 druhy rovnovážné polohy

- 2.
- 3.