Mnohouhelníky

Základní informace

 • Mnohoúhelník je část roviny omezená uzavřenou lomenou čárou, která sama sebe neprotíná
  • Vrcholy mnohoúhelníku jsou vrcholy lomené čáry
   • Z každého vrcholu vychází dvě úsečky, které ho spojují se dvěma sousedními vrcholy
  • Strany mnohoúhelníku jsou strany lomené čáry

Konvexní a nekonvexní mnohoúhelník

 • Konvexní je trojúhelní, pokud se spojnice jakýhkoliv jeho dvou bodů nachází ve mnohúhelníky, jinak je nekonvexní

Úhlopříčky a jejich počet

 • Úhlopříčka konvexního mnohoúhelníku je úsečka spojující dva nesousední vrcholy mnohoúhelníku.
 • Uvažujeme-li konvexní n-úhelník ($n \geq 3$), pak z každého vrcholu vychází $n-3$ úhlopříček
 • Počet všech úhlopříček konvexního n-úhelníku je: $$\frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

Součet všech vnitřních úhlů

 • V konvexním n-úhelníku: $$(n-2) \cdot 180°$$

Pravidelné mnohoúhelníky

{< img src="/notes/assets/Pasted image 20220524130304.webp" >}

Vlastnosti

 • = Konvexní n-úhelník (kde n je počet vrcholů), který má všechny strany stejně dlouhé a všechny vnitřní úhly shodné
 • Délka úhlopříčky se rovná délce stran
 • Každý pravidelný n-úhelník lze rozdělit na n shodných rovnoramenných trojúhelníků, pro které platí:
  • Tyto trojúhelníky mají společný hlavní vrchol S, kterým je střed pravidelného mnohoúhelníku
   • Střed kružnice opsané a vepsané mnohoúhelníku
  • Ramena trojúhelníku jsou poloměry kružnice opsané
  • Výšky na základny jsou poloměry kružnice vepsané
  • Úhly u společného vrcholu mají velikost: $\large{\alpha = \frac{360°}{n}}$

Obvod a obsah

 • Obvod pravidelného n-úhelníku se stranou délky a je roven součinu velikosti jedné strany a počtu stran: $$o = n \cdot a$$
 • Obsah pravidelného n-úhelníku je roven součtu obsahů n shodných rovnoramenných trojúhelníků, na které lze tento n-úhelník rozdělit