Stupnice

Stupnice a tónina

Stupnice

 • = Klesající řada tónů v rozmezí jedné oktávy
  • Podle určitých pravidel
   • Ta se týkají především počtu tónů v oktávě a vzdálenosti mezi tóny
  • Stupnice s různými tónovými vzdálenostmi se nazývají diatonické
  • Každá vyspělejší hudební kultura (včetně exotických) má své svérázné stupnice
   • V dnešní době jsou pro nás významné především evropské stupnice
    • Tj. durové, mollové, staré (církevní), cikánská, pentatónická, celotónová a chromatická
  • Výchozí tón
   • = Základní tón stupnice
   • Od toho jméno stupnice
 • Tónina

  • = Volné pořadí tónů podle nějakých pravidel
  • Tónika
  • Stejný tón jako výchozí tón stejnojmené stupnice
  • Melodie často začínají tónikou nebo se k ní vrací
   • => Melodie ukončená tónikou působí jako přesvědčivě uzavřená)
  • Určujeme sluchem pomocí tonálního cítění
  • Stupně tóniny se označují pořádovým číslem podle svého umístění ve stupnici
   • Tónika je 1. stupněm a jí jsou blízké 3. a 5.
    • Ostatní tóny se od tóniky odlišují výrazněji, nejvíce 7. stupeň (tzv. citlivý tón)
     • Tento tón tíhne k dalšímu opakování v tónice (říkáme, že “citlivý tón se rozvádí do tóniky”)
  • Můžeme říct, že stupnice se sestává z tónů tóniny seřazených za sebou podle výšky a že začíná a končí tónikou
 • Skladba není psána ve stupnici, ale v tónině

Durové stupnice

 • Vzdálenosti mezi stupni v durové stupnici (v tónech):
  $\large{1 \ - \ 1 \ - \ \frac{1}{2} \ - \ 1 \ - \ 1 \ - \ 1 \ - \ \frac{1}{2}}$
  • Půltóny jsou vždy diatonické
  • => Durová stupnice ∋ 8 stupňů
   • Poslední stupeň = opakování => sedm tónů
 • V českých textech jsou názvy durových stupnic vždy s velkým písmenem
 • Druhy stupnic
  • Východisko: C dur
  • Stupnice dur jsou s $\bold{\sharp}$ a $\bold{\flat}$
   • Úplnou základní tónovou řadu obsahuje jen C dur
   • Neexistují s $\sharp$ a $\flat$ zároveň
  • Řadíme aby postupovali po 1 posuvce

Durové stupnice s křížky

 • Postavena na 5. stupni předešlé
  Zvýšený 7. stupeň
 • => $\bf{\text{C G D A E H Fis Cis}}$

Durové stupnice s béčky

 • Postavena na 4. stupni předešlé
  Snižený 4. stupeň
  • => $\bf{\text{C F B Es As Des Ges Ces}}$

Mollové stupnice

 • Vzdálenosti mezi stupni (v tónech)
  $\large{1 \ - \ \frac{1}{2} \ - \ 1 \ - \ 1 \ - \ \frac{1}{2} \ - \ 1 \ - \ 1}$
 • Východisko: a moll (základní tónová řáda od a)
 • V českých názvech s malým písmenem
 • [Řazení]Druhy stupnic) stejné jako u durových

Mollové stupnice s křížky

 • Postavena na 5. stupni předešlé
  Zvýšený 2. stupeň
  • => $\textbf{a e h fis cis gis dis ais}$

Mollové stupnice s béčky

 • Postavena na 4. stupni předešlé
  Snížený 6. stupeň
  • => $\textbf{a d g c f b es as}$
 • Vztah mezi durovými a mollovými stupnicemi
  • Odvozování je možné i pomocí paralelních durových stupnic
  • Stejnojmenné durové a mollové stupnice
   • Začínají stejným tónem
   • Předznamenání stejnojmenných stupnic dur a moll se vždy liší o 3$\sharp$/3$\flat$
 • Rozlišujeme tři druhy:
  • Harmonické a melodické vznikly ze snahy o větší přiblížení ke stejnojmenné stupnici durové

Přirozené

 • Standartní viz výše, beze změny

Harmonické

 • Zvýšený 7. stupeň
  • => 7. stupeň harmonické = 7. stupeň durové
   • => Zůstává rozdílný jen 3. a 6. stupeň
   • Důležité pro harmonii
 • Říkáme např.: a moll harmonická

Melodické

 • Zvýšený 7. i 6. stupeň
  • +=> 6. stupeň melodické = 6. stupeň durové
   • => Zůstává rozdílný jen 3. stupeň
   • Důležité pro uhlazení harmonického postupu
  • Říkáme např.: a moll harmonická
 • Klesající melodická upouští od zvýšení
  • => Shoduje se s přirozenou

Kvintový a kvartový kruh

 • Pro rychlejší odvozování durových a mollových stupnic
 • Postupujeme
  • Durové stupnice s $\sharp$ po kvintách
   • Po směru hodinových ručiček)
  • Durové stupnice s $\flat$ po kvartách
   • Proti směru hodinových ručiček)

Stupnice staré (církevní)

 • Staré tóniny, co se používali už od starověku a středověku
  • Říkalo se jim mody (č.j. modus)
  • Názvy převzaté z řečtiny
 • Úseky základní diatonické řady
 • NázevPořádí tónů
  Dórskád–d
  Frygickáe–e
  Lydickáf–f
  Mixolydickág–g
  Aiolskáa–a
  Jónskác–c
 • Odrůdy těchto stupnic se nazývali plagální
  • Mělo prefix hypo- (např.: hypodórská)
 • Od tónu h není, protože by nevycházela čistá kvinta (pro stupnici důležitá)

Stupnice zvláštní

Pentatonika

 • Pět stupňů v oktávě
  • Dá se vytvářit od kteréhokoliv tónu
 • Hojně se vyskytuje v orientální a starší lidové evropské hudbě
  • Pro evropskou hudbu je významná pentatonika bezpůltónová (c d e g a)

Harmonická durová stupnice

 • Durová stupnice se sníženým 6. stupňem
  • => Vzniká zvětšená sekunda
   • Podobná jako v harmonické mollové
 • Uplatnění
  • V melodice spíš ve východní hudbě
  • V harmonii se jedná o běžný jev (mollová subdominanta)
 • Cikánská stupnice

 • Obsahuje dvě zvětšené sekundy
 • Dva druhy
  • S durovou tercií
   • Snížený 2. stupeň harmonické durové
  • S mollovou tercií
   • Zvýšený 4. stupeň harmonické durové
 • Hlavně v lidové hudbě cikánské, balkánské a maďarské

Stupnice chromatická a celotónová

 • Liší se od ostatních tím, že nejsou diatónické (vzdálenost mezi všemi jejími stupni jsou stejné)

Chromatická stupnice

 • 12 půltónových kroků v oktávě
 • Obvykle se píše dvěma způsoby
  • Ve stoupající základní tóny křížky, v klesající základní tóny a béčka (bez ohledu na počátečním tónu)
  • Předznamenání určité diatonické stupnice a křížky při stoupání a béčka při klesání
   • V podstatě diatonická stupnice doplněná alteracemi

Celotónová stupnice

 • Šest celotónových kroků v oktávě
 • V evropské hudbě od konce 19. století