Takt a Rytmus

Takty jednoduché

 • Skladby členíme na krátké úseky zvané takty
  • Ty v notové osnově vyznačujeme kolmými čarami = taktovými čarami
 • Takty dále členíme na doby
  • Stejně dlouhé časové úseky
 • První doba v taktu má vždy větší přízvuk (první nota se hraje silněji)
 • Základní takty jsou dvoudobý a třídobý

Značení

 • Přízvuk: $>$ nad notou
 • Takt zlomkem: $\frac{2}{4}$
 • V čitateli je uveden počet délek
 • Ve jmenovateli hodnota jednotlivých dob v notách
 • V každém taktu se mohou objevit noty různých hodnot, pokud svou délkou nepřesáhnou délku taktu

Přízvuk

 • Hlavní přízvuk je vždy na první době
 • Další tóny jsou nepřízvučné, pokud je skladatel neopatří zvláštním přízvukem (= Síla přízvuku počtem značek pod notou)
 • V pomalejším tempu se často liché noty hrají s přízvukem
 • Přízvučné doby (těžké) a nepřízvučné (lehké)

Takty složené

 • Vícedobé takty chápeme jako složeniny z taktů jednoduchých
 • Nejčasteji se vyskytují: čtyřdobé, pětidobé, šestidobé, sedmidobé a dvanáctidobé
  • Ale nejsou vyloučeny další možnosti

Čtyřdobý

 • Složen ze dvou dvoudobých
 • => výraznější přízvuk na třetí době
 • Bývá čtyřčtvrteční, čtyřpůlový, čtyřosminový

Šestidobý

 • Složen ze dvou třídobých
 • => Výraznější přízvuk na třetí době
 • Nejčasteji je takt šestiosminový a šestičtvrteční

Pětidobý

 • Složen z jednoho dvoudobého a třídobého
 • Může být v libovolném pořaadá
 • => Přízvuk buď na třetí nebo na čtvrté době
 • Nejčastěji pětičtvrteční a pětiosminový

Sedmidobý

 • Složen ze čtyřdobého a třídobého
 • => Vedlejší přízvuk buď na čtvrté nebo na páté době
 • Protože takty pětidobé nejdou rozdělit na stejné poloviny či třetiny - nazýváme je nepravidelné
 • => Ty co jdou rozdělit nazýváme pravidelné
 • Trámce nemají přesahovat začátky jednotlivých přízvučných dob

 • Čtyřčtvrťový takt se nazývá takt celý podle zyku
 • Značí se písmenem C
 • Rychlejší skladby se notují v taktu alla breve
 • Značíme:
 • Ojediněle se ve skladbách obejví i takty jednoduché
 • Takty se mohou ve skladbě měnit
 • Předchozí takt se ručí až uvedením dalšího

Rytmus, metrum, synkopa, předtaktí

Rytmický útvar

 • = Skupina tónů kolem přízvučného tónu
 • Rytmický útvar je i triola nebo duola
 • Častý je tečkovaný rytmus

Synkopa

 • = Přenesené přízvuku na předchozí dobu nepřízvučnou

Metrum

 • = Střídání dob přízvučných a nepřízvučných
 • Dělíme na:
 • Metrum stálé (pravidelné)
 • Metrum proměnlivé (nepravidelné)
 • Je metrum dvoudobé, třídobé atd.
 • Puls
 • = Postup dob bez přízvuku

Rytmus

 • = Střídání dob různých délek
 • Metrorytmické vztahy
 • Rytmus a metrum se v hudbě často doplňují

Předtaktí

 • = Neúplný takt na začátku skladby
 • Může být libovolně dlouhý
 • U skladeb začínajících přpedtaktím bývá poslední takt neúplný
 • Generální zdvih
 • = Předtaktí v orchestrálních skladbách hrané většinou nástrojů